Skip to main content

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que A. MAS P. CODINA CONSTRUCCIONS, S.L., (d'ara endavant, EL TITULAR) amb domicili a Bigues i Riells - 08415, Casa Benet, s/n, i amb número de C.I.F B-6055752, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 27229, foli 185, full B-114.443, inscripció 1a, com a titular de la pàgina web www.mascodinaconstruccions.com (d'ara endavant, la pàgina web), us informa a continuació de les Condicions d'Ús de la mateixa.

I - USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, i aquest és completament responsable de l'accés i l'ús correcte de la pàgina web amb subjecció a la legalitat vigent a Espanya, així com als principis de bona fe, a la moral i a l'ordre públic. Així mateix, l'usuari se sotmet i accepta, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si és possible, complementin, modifiquin o substitueixin aquelles en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II - ÚS DEL LLOC WEB, ELS MEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de la pàgina web i els seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebuda.

L'usuari és l'únic responsable de la informació o continguts de qualsevol tipus que pugui comunicar a través de la pàgina web.

Així mateix, queda prohibit, l'ús del web amb finalitats no autoritzades, il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La reproducció, distribució o modificació, llevat que es tingui autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets d'EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre aquests.
 • El seu ús per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les estrictament permeses.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent del que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s'utilitzin a la xarxa, sempre que no causin perjudici al lloc web d'EL TITULAR.

III - MODIFICACIÓ UNILATERAL:

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, continguts i condicions d'accés i/o ús del lloc web.

IV - HIPERENLLAÇOS:

L'establiment de qualsevol 'hiperenllaç' entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web d'EL TITULAR estarà sotmès a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de EL TITULAR.
 • Qualsevol vulneració dels drets d'EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre aquests.
 • La pàgina web de la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.
 • Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.

V - EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS:

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La manca d'utilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l'ordre públic, del lloc web, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis presentats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris al lloc web.
 • L'incompliment per part de tercers de les respectives obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

VI - DURADA:

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis que es presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, EL TITULAR es reserva el dret d'interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integrin, en els mateixos termes que es recullen a la condició tercera.

VII - PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de qualsevol usuari o un tercer consideri que ha produït una violació dels seus drets legítims per a la introducció d'un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant :

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de linteressat, haurà dindicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.
 • Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

La marca i les marques gràfiques corresponents són totes marques registrades a favor d'EL TITULAR i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

VIII - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La recollida i el tractament de les dades personals subministrades per l'usuari així com l'exercici dels drets d'aquest sobre aquestes dades es regiran per la Política de Privadesa de la pàgina web.

IX - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i europea vigents.

EL TITULAR i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre acte que li pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a totes les qüestions que poguessin suscitar-se o accions a exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i de els seus serveis i continguts i sobre la interpretació, l'aplicació, el compliment o l'incompliment de tot això i que aquí s'estableix. En cas que l'Usuari tingui el domicili fora d'Espanya, EL TITULAR i l'Usuari, amb renúncia expressa al seu fur, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).